Наставен кадар

Силата на училиштето лежи во стручноста и компетентноста на нашите профсори. Сите професори се дипломирани и акредитирани како од македонските така и од странските институции. Нивната посветеност и мотивираност ги води кон понатамошни професионални успеси.