Потврда за квалитет

Големиот број на наши слушатели кои активно и професионално успешно го употребуваат јазикот се само една потврда за нашиот квалитет.
Следна потврда за квалитет се бројните сертификати за успешно положени меѓународни испити на нашите слушатели. Во 2010 година потврдата за овој квалитет се зацврстува преку добивањето на ISO 9001:2008 Стандардот за квалитет.