Уверенија и потврди

Училиштето за странски јазици Пикадили С спроведува тестирања и издава потврди или уверенија за активно и пасивно познавање на странски јазик. Истите може да посужат за вработување, заминување во странство, запишување на постдипломски студии, учества на семинари и друго.